سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اکبری شمسی خان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی – استادیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین مهدیزاده شهری – دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کریزوتیل یا آزبست سفید ) ) ۲SiO2.3MgO.2H2O فرم فیبری سرپانتینیت می باشد که بصورت رگچه هایی با عرض کمتر از یک اینچ بصورت توده ای تیره سبز مشاهده می شود و اغلب بصورت فیبرهای ابریشمی تشکیل می گردد . این آزبست سرپانتین از جمله کانیهای خطرناک بوده که اثرات زیست محیطی ناگواری را به همراه دار د . درصورتیکه انسان برای مدت مدیدی در معرض این کانی قرار گیرد ممکن است به بیماریهایی چون مزوتلیوما سرطان ریه ، حنجره، معده، روده و بسیاری مشکلات دیگر گرفتار آید .منطقه مورد مطالعه، روستاهای باغ برج علیا و سفلا و آشین در جنوب شرقی شهرستان بافت است . در این روستا کانی کریزوتیل به وفور یافت می شود . روستاهای مورد نظربالغ بر ۲۰۰ نفر جمعیت دارد و از گذشته های دور تا کنون افراد بسیاری به امراضی چون سرطان ریه، معده، روده، حنجره، خون مبتلا شده و بر اثر آن درگذشته اند . جهت مطالعه هیدروشیمی و آلودگی خاک و آبهای سطحی و زیرزمینی در دو نوبت تیرماه و شهریورماه، ۳۵ نمونه آب و ۱۰ نمونه خاک جمع آوری گردید . نمونه های تهیه شده ( ، فلزات PO 3- 4،SO 2-،Cl -،HCO – 4 3،CO 2- جهت تعیین غلظت ف یبرهای کریزوتیل،غلظت کاتیونها ) + Na ، Mg 2+ ، Ca 2+ ، ) Al 3+ آنیونهای عمده ) ۳ سنگین ) Cr ، Cd ، Pb ، ) Hg ، سایر عناصر ) Se ، ) Si و کلیفرم مورد سنجش قرار گرفتند . آنالیزها نشان می دهند که مقدار قابل توجهی از کریزوتیل در منابع آب شرب، خاک و اتمسفر من طقه وجود دارد . تیپ آب منطقه عموما از نوع بی کربنات منیزیم بوده که در بعضی موارد به بی کربنات کلسیم تغییر می
کند . با توجه به شواهد موجود در منطقه، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج آنالیزها می توان رابطه ای منطقی بین کریزوتیل و بیماریهای رایج در منطقه برقرار کرد .