سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – دانشیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
عباسعلی نیک اندیش – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی استا

چکیده:

بدون تردید مطالعات کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی نقش بسیار ارزنده ای در اعمال مدیریتی صحیح و دقیق در امر توسعه ، بهره برداری و حفاظت از این منابع حیاتی دارد. بویژه در نواحی خشک که فاقد منابع آب سطحی بوده و یا این منابع ناچیز می باشند و قسمت عمده آب مورد نیاز از آبهای زیر زمینی تامین می گردد، این مطالعات از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در این راستا بررسی نوسانات سطح آب زیر زمینی کهدرواقع مبین تغییرات ذخیره سفره آب زیر زمینی میباشد، در برنامه ریزی های مدیریتی منابع آب، بویژه در توسعه پایدار این منابع، ایده های ارزشمندی دردسترس مدیران و برنامه ریزان قرار می دهد. در این مقاله با استفاده از تکنیک تجیه و تحلیل سریهای زمانی به مطالعه نوسانات کوتاه مدت (نوسانات کمتر از یکسال و بیشتر از دو ماه) سفره آبرفتی دشت سروستان پرداخته شده و عوامل موثر بر این نوسانات تعیین گردیده است.