مقاله مطالعه نيازسنجي آموزشي نظام آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در راستاي فرصت هاي يکسان آموزشي از ديدگاه اعضا هيات علمي و دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه هاي نوين تربيتي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه نيازسنجي آموزشي نظام آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در راستاي فرصت هاي يکسان آموزشي از ديدگاه اعضا هيات علمي و دانشجويان
این مقاله دارای ۴۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه پيام نور
مقاله مراکز و واحدهاي آموزشي
مقاله امکانات و خدمات آموزشي
مقاله آموزش از راه دور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناخت زيرساخت هاي آموزشي نظام آموزش از راه دور به ويژه چگونگي توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور در سطح کشور و در پيوند با ساختار آموزشي به روش توصيفي – پيمايشي انجام شده است.
جامعه آماري از دو گروه اساتيد و دانشجويان در مراکز و واحدهاي آموزشي در ۳۰ استان کشور (۷۰ مرکز و واحد آموزشي) انتخاب شده است. سپس با شيوه اسنادي و پيمايشي با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه دانشجويان، پرسشنامه اساتيد) اجرا شده است که پايايي آنها از طريق اجراي آزمون مجدد و محاسبه الفاي کرونباخ براي دانشجويان %۸۲ و اساتيد %۸۰ به دست آمد. آنگاه براي پردازش اطلاعات از نرم افزار (Excel) و براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار (SPSS) استفاده شد. سپس براي هر دانشگاه استان نياز سنجي آموزش و خدماتي بررسي و مقايسه شد. و يافته هاي پژوهش نشان داد که:
۱٫ بين امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور با نيازهاي آموزشي دانشجويان همخواني وجود ندارد. به طوري که در اکثر مراکز آموزشي امکانات و خدمات آموزشي متناسب پاسخ گوي نيازهاي آموزشي دانشجويان نبوده است.
۲٫ توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور از ديدگاه اعضا هيات علمي متناسب نيست به عبارت ديگر وضعيت امکانات و خدمات آموزشي در مراکز آموزشي از ديدگاه اعضا هيات علمي پايين تر از متوسط قرار دارد.
۳٫ توزيع امکانات و خدمات آموزشي با نوع مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور متناسب نيست. به طوري که در مراکز بزرگ آموزشي توزيع امکانات و خدمات آموزشي نسبت به مراکز متوسط و کوچک در سطح پايين تري ارايه مي شود.
۴٫ توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور از نظر اعضا هيات علمي و دانشجويان اين دانشگاه متناسب نيست.