مقاله مطالعه نيازسنجي آموزشي نظام آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در راستاي فرصت هاي يکسان آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه نيازسنجي آموزشي نظام آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در راستاي فرصت هاي يکسان آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه پيام نور
مقاله مراکز و واحد هاي آموزشي
مقاله امکانات و خدمات آموزشي
مقاله آموزش از راه دور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناخت زير ساخت هاي آموزشي نظام آموزش از راه دور به ويژه چگونگي توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور در سطح کشور و در پيوند با ساختار آموزشي به روش توصيفي-پيمايشي انجام شده است.
جامعه آماري از دو گروه اساتيد و دانشجويان در مراکز و واحد هاي آموزشي در ۳۰ استان کشور (۷۰ مرکز و واحد آموزشي) انتخاب گرديده است. سپس با شيوه اسنادي و پيمايشي دو پرسشنامه محقق ساخته شده (پرسشنامه دانشجويان، پرسشنامه اساتيد) که پايايي آنها از طريق اجراي آزمون مجدد و محاسبه الفاي گرونباخ براي دانشجويان %۸۲ و اساتيد %۸۰ بدست آمد اجرا گرديده است. آنگاه براي پردازش اطلاعات از نرم افزار (Excel) و براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار (SPSS) استفاده گرديد. سپس براي هر دانشگاه استان نيازسنجي آموزشي و خدماتي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. و يافته هاي پژوهش نشان داد که:
 -1بين امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور با نياز هاي آموزشي دانشجويان همخواني وجود ندارد. بطوري که در اکثر مراکز آموزشي امکانات و خدمات آموزشي متناسب پاسخگويي نياز هاي آموزشي دانشجويان نبوده است.
 -2توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور از ديدگاه اعضاي هيات علمي متناسب نمي باشد به عبارت ديگر وضعيت امکانات و خدمات آموزشي در مراکز آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي پايين تر از متوسط قرار دارد.
 -3توزيع امکانات و خدمات آموزشي با نوع مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور متناسب نمي باشد. بطوري که در مراکز بزرگ آموزشي توزيع امکانات و خدمات آموزشي نسبت به مراکز متوسط و کوچک در سطح پايين تري ارایه مي گردد.
 -4توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور از نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان اين دانشگاه متناسب نمي باشد.