مقاله مطالعه نگرش دانشجويان نسبت به عملکرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشگاه هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۷۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه نگرش دانشجويان نسبت به عملکرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشگاه هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه نگرش
مقاله دانشجويان
مقاله عملكرد
مقاله انجمن ورزشي دانشجويي
مقاله دانشگاه هاي شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش،  مطالعه نگرش دانشجويان نسبت به عملکرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشگاههاي دولتي شهر تهران است. روش اين تحقيق، توصيفي و از نوع پيمايشي بوده که به صورت ميداني به اجرا در آمده است و بر حسب هدف نيز در دسته تحقيقات کاربردي جاي دارد. جامعه آماري پژوهش شامل ۱۲۰ نفر عضو انجمن هاي ورزشي دانشجويي (به صورت تمام شماري) و ۳۸۵ نفر دانشجويان غير عضو است که بوسيله فرمول يامان محاسبه شده است. ابزار اين تحقيق دو پرسشنامه ي محقق ساخته براي دانشجويان عضو و غير عضو مي  باشد. اعتبار محتوايي آن توسط اساتيد تاييد گرديد ضريب پايايي پرسشنامه براي اعضا (a=0.96) و براي غير اعضا (a=0.96) بدست آمد. براي تجزيه و تحليل آماري يافته ها از روش هاي توصيفي و روش هاي استنباطي از جمله تي استودنت و آزمون فريدمن استفاده شد.نتايج نشان داد که از ديدگاه اعضا ي انجمن ورزشي، عملکرد انجمن در محورهاي چهارگا نه مديريتي در حد متوسط (۵۶٫۲% الي ۵۴%) قراردارد. همچنين ميزان آگاهي دانشجويان غير عضو از اهداف، وظايف، ارکان، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن كمترين درصد را دارد. در مقايسه نظر دانشجويان عضو و غير عضو در خصوص ميزان همکاري مسئولين با انجمن ورزشي و ضرورت استمرار فعاليت هاي انجمن براي توسعه ورزش دانشجويان تفاوت معني داري مشاهده شد (p<0.01) بنحويکه دانشجويان غير عضو به درصد بيشتري از ميزان همکاري و استمرار فعاليت ها اشاره نمودند.يافته هاي تحقيق با عنايت به سطح متوسط کليه متغييرهاي دخيل در عملکرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي ضرورت بازنگري در آئين نامه ،تناسب سازي بين وظايف و اختيارات وهدايت و نظارت بيش از پيش مسئولين امر در ورزش دانشجويي را مورد تاکيد قرار مي دهد.