سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش عبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدحمید فتحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ایــن مقالــه شــبکه بــرق کارخانــه لاســتیک کرمــان از نظــر هــارمونیکی مطالعــه ، تحلیــل و راهکارهــایی جهــت کــاهش هارمونیهای تولیدی ارائه گردیده است . مطالعـات هـارمونیکیبندرت در کارخانجات و صنایع داخلی انجام گرفته لذا میتوان این مطالعه را جزء اولین مطالعات هارمونیکی در شـبکه هـای الکتریکی در کارخانجـات ایـران دانسـت . بـا توجـه بـه نـوع پروسه، بهینه سازی مصرف انرژی و سرپوشـیده بـودن سـالن های خط تولید، بارهای عمده مولد هارمونی عبارتنداز : محرکه های الکتریکـی AC و DC ، لامپهـای تخلیـه گـازی و شـارژرها . طیف هـارمونیکی جریـان فـاز محرکـه هـا بـا حـد مجـاز در اســتاندارد IEEE مقایســه شــده، کــه نتــایج فراتــر از مقــادیر استاندارد است . از عوامل افزایش دهنده آلـودگی هـارمونیکی محرکه ها، میتـوان عـدم تنظـیم زوایـای آتـش تریسـتورها و تقسیم ناصحیح مدار تکفاز تغذیه سیم پیچ میدان موتورهـای DC ، بین سه فاز را نام برد . اصلاح موارد مذکور میزانآلودگیهارمونیکی محرکه هـا را کـاهش میدهـد . راهکارهـای مـورد استفاده جهت کاهش هارمونیهـا عبارتنـداز : مبـدل ۱۲ پالسـه، فیلتر هارمونی مرتبـه ۵ ام و قـرار دادن انـدوکتانس در ورودی ب رخی از محرکه ها میباشد . نمودار %THD جریان فاز شین ها با استفاده از آنالایزر هارمونیکی اندا زه گیـری و بـا اسـتاندارد هــارمونیکی ایــران مقایســه میشــود کــه حــاکی از آلــودگی هارمونیکی نسبتا قابل ملاحظه در شبکه برق مجتمع است