سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

برای بررسی صفات زراعی ۱۷ اکوتیپ یونجه های سردسیری، طرحی به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت ۳ سال (۸۶-۱۳۸۴) در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته شهرکرد اجرا شد . نتایج به دست آمده نشان داد همبستگی قوی، مثبت و معنی دار بین عملکرد علوفه تر با علوفه خشک (r=0/794) و ارتفاع بوته (r=0/73) و همبستگی ضعیف، منفی و معنی دار با نسبت برگ به ساقه (r=-0/278) و درصد پروتئین (r=-0/274) داشت.عملکرد علوفه خشک با ارتفاع بوته دارای همبستگی مثبت، قوی و معنی دار (r=0/631) در سطح ۱% و همبستگی ضعیف، منفی و معنی دار بانسبت برگ به ساقه (r=-0/278) و %پروتئین (r=-0/274) بود . همبستگی بین ارتفاع بوته و سرعت رشد مجدد ضعیف، مثبت و معنی دار بود (r=0/243). همبستگی بین ارتفاع بوته و نسبت برگ به ساقه ضعیف، منفی و معنی دار بود (r=-0/198) . بین دیگر صفات زراعی همبستگی معنی دار وجود نداشت. در این بررسی مهمترین صفات تعیین کننده وزن خشک (r=0/794) و ارتفاع بوته (r=0/73) بودند.