سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منا پورعیسی – کارشناس ارشد زراعت
مجید نبی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا مامقانی – دانشیار دانشگاه شهید چمران

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین صفات فنولو ژیک و عملکرد و اجزا عملکرد در کلزا و تعیین آن دسته از صفات که بیشترین سهم را در عملکرد دانه دارند. آزمایشی در سال ۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید . آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات با سه تکرار با طرح پایه بلوک های کاملتصادفی بود . در این طرح تاریخ کاشت در سه سطح ۲۵ آبان ، ۱۵ آذر ، ۵ دی و ۲۵ دی و رقم شامل هیبرید RGS003 Hyola401 و Pf704 بود. در طی دوره رشد صفات فنولولو ژیک بر طبق کلید رشد سیلوسیتر‐ برادلی ارزیابی شد و در پایان فصل عملکرد و اجزا آن مشخص شدند. همبستگی های ساده نشان داد که بین اجزا عملکرد , غلاف در بوته و در بین صفات فنولو ژیک طول کل دوره همراه با طول دوره پرشدن دانه بالاترین همبستگی را با عملکرد نهایی نشان داد. برای تعیین آن دسته از صفاتی که بالاترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه دارند , رگرسیون گام به گام انجام شد . در مرحله اول عملکرد روغن وارد مدل شد و در مراحل بعدی غلاف در بوته و عملکرد ماده خشک وارد مدل شدند. در مرحله بعد برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات ،آنالیز علیت انجام شد که نتایج نشان داد که بالاترین اثر مستقیم و مثبت را عملکرد روغن داشت (۰/۶۳۳) و اثر غیر مستقیم این صفت از طریق تعداد غلاف در بوته و وزن خشک کل به ترتیب ۰/۰۹۳ و ۰/۲۲ می باشد. پس از آن وزن خشک کل و تعداد غلاف در بوته به ترتیب با ضرایب مسیر معادل ۰/۱۵۱ و ۰/۲۷۸ آثار مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه داشته اند . اثر غیر مستقیم وزن خشک کل از طریق تعداد غلاف در بوته و عمل کرد روغن به ترتیب برابر با ۰/۰۸۴ و ۰/۵۰۶ می باشد . همچنین اثر غیر مستقیم تعداد غلاف در بوته از طریق عمل کرد روغن و وزن خشک کل به ترتیب برابر با ۰/۳۹۲ و ۰/۱۵۶ می باشد . ضرایب مسیر این صفات (۰/۸۷) در مقایسه با اثر باقیمانده (۰/۲۲۳) بزرگتر بوده که این مسأله نشان دهنده مکانیزم علی قوی بین عمل کرد و این صفات است.