سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حسن نوری نژاد – کارشناس ارشد واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خوزستان
نرگس قنادنیا – دانش اموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
به منظور مطالعه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ در خوزستان تحت اثر پرایمینگ و زمان آبیاری در سال ۱۳۹۱ آزمایشی در مزرعه تحققاتی واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خوزستان در شهرستان دزفول انجام شد این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار با ۲ تیمار شامل تیمار پرایمینگ در چهار سطح (شاهد بدون پرایم، پیش تیمار بذور با جیبرلین اسید به مدت ۸ ساعت، پیش تیمار بذور با نیترات پتاسیم یک درصد به مدت ۱۲ ساعت و پیش تیمار بذور با آب مقطر به مدت ۱۶ ساعت) و تیمار زمان آبیاری در ۴ سطح شامل (آبیاری همزمان با کاشت ۲۲ تیرماه (شاهد) ، ابیاری ۱ مردادماه، آبیاری ۱۰ مرداداه و آبیاری ۲۰ مردادماه) انجام شد. تجزیه آنالیز نشان داد تیمار زمان آبیاری بر روی صفات مورد بررسی از جمله هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال خطای ۱% و برای صفات ردیف در بلال و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال خطای ۵% دارای اختلاف معنی دار بود برای صفات تعداد بلال در بوته، دانه در ردیف، طول بلال، قطر بلال و شاخص برداشت در هیچ سطحی معنی دار نبود. همچنین تیمار پرایمینگ و اثر متقابل زمان آبیاری در سطوح مختلف پرایمینگ برای هیچ صفتی معنی دار نشد. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد که از میان صفات مورد ارزیابی عملکرد بیولوژیک با مقدار (۰/۹۳۵) بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار و صفت تعداد بلال در بوته با مقدار (۰/۲۳۷-) بیشترین همبستگی منفی را با عملکرد دانه نشان داد.