سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آمنه سادات هاشمی – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمت زاده – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سه رقم کلزا (فوستو، آپشن ۵۰۰ و گولیاث ) به همراه بوته های نسل F2 و F3 حاصل از تلاقی بین آن ها، در قالب طرح بلوک کامل تص ادفی در سه تکرار کشت گردیدند . نتایج همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته، تعداد انشعابات ثانویه، وزن هزار دانه و طول غلاف در نسل F2، تعداد انشعابات ثانویه، تعداد غلاف در بوته و طول شاخه اصلی در نسل F3 است. همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی عملکرد با اجزای آن تقریبا مشابه بودند که دلالت بر اثرات ناچیز واریانس محیطی یا واریانس اشتباه دارد. نتایج تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثر مستقیم در نسل F2 مربوط به تعداد دانه در غلاف و در نسل F3 مربوط به تعداد انشعابات ثا نویه می باشد. در نتیجه این صفات در نسل های در حال تفکیک، معیار انتخاب در بهبود عملکرد دانه کلزا در برنامه های اصلاحی هستند.