مقاله مطالعه هموپليمرشدن اتيلن با كاتاليزور زيگلر- ناتا (TiCl4/MgCl2) به روش طراحي آزمايش فاكتوريل كامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه هموپليمرشدن اتيلن با كاتاليزور زيگلر- ناتا (TiCl4/MgCl2) به روش طراحي آزمايش فاكتوريل كامل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي اتيلن
مقاله پليمرشدن
مقاله طراحي آزمايش
مقاله زيگلر- ناتا
مقاله دوغابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مبلغ ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: نكومنش حقيقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از طراحي آزمايش فاكتوريل كامل (۲۳) پليمرشدن دوغابي اتيلن در مجاورت كاتاليزور زيگلر- ناتاي صنعتي TiCl4/MgCl2 ارزيابي شده است. پارامترهاي واكنش كه به عنوان متغير مستقل استفاده شده اند، عبارتند از: نسبت مولي Al/Ti، دماي واكنش و فشار جزيي هيدروژن كه به عنوان عامل انتقال زنجير به كار مي رود. پليمرشدن در فشار كل 9bar انجام شده است. فعاليت كاتاليزور، شاخص جريان مذاب و دماي ذوب پليمر به شكل آماري با استفاده از روش سطح پاسخ تجزيه و تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد، فشار جزيي هيدروژن بيشترين و دما كمترين اثر را بر فعاليت كاتاليزور دارد. بر هم كنش دوتايي نسبت مولي -Al/Ti فشار جزيي هيدروژن و دما- فشار جزيي هيدروژن بر فعاليت كاتاليزور موثر است. اما، بين دما و نسبت مولي Al/Ti برهم كنشي وجود ندارد. فشار جزيي هيدروژن، دما و بر هم كنش اين دو متغير بيشترين اثر را روي شاخص جريان مذاب دارد. از مدل مكعبي براي توصيف سطح پاسخ فعاليت كاتاليزور و شاخص جريان مذاب پليمر به شكل تابعي از عوامل استفاده شده است. از نظر آماري اثر نسبت مولي Al/Ti، دما و فشار جزيي هيدروژن وبر هم كنش آنها روي دماي ذوب داراي اهميت نبوده است. به همين دليل، مدل مكعبي براي دماي ذوب ارايه شده است.