مقاله مطالعه هيستولوژيکي اثر متقابل بافت بلاستماي لاله گوش خرگوش نژاد نيوزلندي و داربست سلول زدايي شده سه بعدي طبيعي الاستيک در شرايط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه هيستولوژيکي اثر متقابل بافت بلاستماي لاله گوش خرگوش نژاد نيوزلندي و داربست سلول زدايي شده سه بعدي طبيعي الاستيک در شرايط in vitro
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت بلاستمايي
مقاله تمايز
مقاله داربست سه بعدي
مقاله سلول زدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي شهري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم متين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين پژوهش بررسي بر هم کنش و رفتارهاي سلولي بافت بلاستما در مجاورت داربست آئورتي بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق آئورت گاو به عنوان داربست استفاده شد. ابتدا سلول ها و کلاژن بافت آئورت با استفاده از محلول برميد سيانوژن و فرميک اسيد حذف گرديد تا داربستي بسيار متخلخل به دست آيد. سپس داربست هاي تهيه شده درون حلقه هايي از بافت بلاستمايي که تجمعي از سلول هاي تمايز نيافته با قابليت تقسيم و تمايز سلولي مشابه با سلول هاي بنيادي جنيني مي باشند، قرار داده شده و در محيط کشت به مدت ۴۰ روز نگهداري شدند. سپس ارتباط بين بافت بلاستما و داربست الاستيک به فاصله هر ۱۰ روز مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: مطالعات ميکروسکوپي در مورد بلاستما و داربست همراه آن در روزهاي مختلف کشت، علاوه بر تاييد حذف سلول ها و رشته هاي کلاژن، نفوذ تدريجي سلول هاي بلاستمايي به داخل داربست الاستيک و تغييراتي از قبيل رگزايي، شکل گيري بافت همبند و تمايز احتمالي سلول هاي بلاستمايي به فيبروبلاست و ميوسيت در اثر القاء داربست الاستيک را نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج نشان دادند که امکان تهيه يک داربست طبيعي الاستيک از آئورت به وسيله تيمار با برميد سيانوژن وجود دارد. از طرف ديگر، اين داربست مي تواند داراي اثر القايي بر رفتارهاي سلولي از قبيل مهاجرت، چسبندگي، تقسيم و احتمالا تمايز باشد. هرچند مطالعات بيشتري براي اثبات هويت سلول ها و ساير ويژگي هاي اين داربست و همچنين امکان استفاده از آن در روش هاي مهندسي بافت عروقي مورد نياز است.