مقاله مطالعه هيستوپاتولوژيکي ضايعات قلبي و پياز آئورتي ماهي قزل آلاي رنگين کمان در سيستم هاي پرورشي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۶۵ تا ۵۷۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه هيستوپاتولوژيکي ضايعات قلبي و پياز آئورتي ماهي قزل آلاي رنگين کمان در سيستم هاي پرورشي مختلف
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعات قلبي و پياز آئورتي
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله هيستوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زاده پيام
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جعفري بهيار
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي حق دوست ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضايعات قلبي و عروقي يکي از مهم ترين عوامل بروز تلفات در سيستم هاي مختلف پرورشي ماهيان قزل آلاي رنگين کمان به شمار مي رود. هدف از اين مطالعه، مقايسه ميزان و شدت بروز ضايعات پاتولوژيک قلب و پياز آئورتي ماهيان قزل آلاي رنگين کمان در سيستم هاي پرورشي گسترده، نيمه متراکم و متراکم بود. بدين منظور تعداد ۱۰ نمونه ماهي قزل آلاي رنگين کمان از ۷ گروه وزني (کمتر از ۹۰ گرم، ۹۰ تا ۳۰۰ گرم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم، ۱ تا ۳ کيلوگرم، ۳ تا ۵ کيلوگرم و بالاتر از ۵ کيلوگرم) و در کل ۲۱۰ نمونه از سه مزرعه واقع در منطقه هراز و اسپيران در اطراف شهر تبريز به صورت تصادفي صيد و نسبت به تهيه نمونه از قلب و پياز آئورتي آنها اقدام شد. در تحقيقات ميداني سن، جنس، ميزان تلفات، تراکم ذخيره سازي، نوع غذا و فاکتورهاي فيزيکي – شيميايي آب نيز مورد توجه قرار گرفت. از نمونه هاي اخذ شده مقاطع آسيب شناسي با رنگ آميزي معمول هماتوکسيلين – ائوزين تهيه گرديد. از لحاظ آسيب شناسي بافتي ۴۷ ماهي نر و ۷۳ ماهي ماده دچار ضايعات قلبي عروقي بودند که ۲۹ مورد متعلق به سيستم پرورشي گسترده، ۴۱ مورد متعلق به سيستم پرورشي نيمه متراکم و ۵۰ مورد متعلق به سيستم پرورشي متراکم بود. ادم و پرخوني در لايه اسفنجي عضلات دهليز و بطن، تغييرات ملايم تا شديد دژنراتيو تارهاي عضلاني، تغييرات آماسي ملايم تا شديد، آسيب جزیي تا شديد ديواره عروق، تشکيل ترومبوز، نکروز و فيبروز عمده ترين تغييرات پاتولوژيکِ قابل مشاهده بودند. در هر سه سيستم پرورشي گسترده، نيمه متراکم و متراکم با افزايش سن ماهيان بر ميزان شدت ضايعات نيز افزوده مي شد. ميزان بروز ضايعات و شدت آنها از وزن ۵۰۰ گرم به بعد (دوران بلوغ) کاملا معني دار بود (P<0.05). بروز اين تغييرات در سيستم پرورشي مدار بسته در مقايسه با دو سيستم ديگر در حد بالايي معني دار بود ((P<0.05. بين جنس نر و ماده نيز از لحاظ تغييرات فوق اختلاف معني دار وجود داشت (P<0.05).