سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فرنگیس قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران
زهرا قبادیان – اداره اموزش و پرورش، گروه زیست شناسی، فسا، ایران
عصمت عباسفرد – اداره اموزش و پرورش، گروه زیست شناسی، فسا، ایران

چکیده:
شناخت دستگاه جنسی در حفاظت از موجود نقش اساسی دارد. برای شناخت بافت رحم، 3 خفاش میوه خوار مصری (Rossetus aegyptiacus) در تیر ماه از غار سنگ تراشان (فارس) صید نموده و به آزمایشگاه منتقل گردید. خفاش ها را بیهوش و رحم آنها جدا و با کولیس توزین گردید. پس از اندازه گیری و ثبت خصوصیات ظاهری رحم، آن را را در محلول فرمالین 10 % تثبیت نموده و پس از دو هفته مطابق با روش استاندارد، مقاطع 5 میکرونی تهیه گردید. مقاطع با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. رحم در این خفاش دو شاخه و هفتی با وزن 0/46g واقع در حفره لگن بین مثانه و رکتوم است. لوله تخم بر با وزن 0/38g و اپیتلیوم مژه دار ، آندومتر غده ای با اپی تلیوم استوانه ای در هر دو شاخ مساوی و میومتر با عضله صاف و عروق زیاد دیده شد. بنا به نتایج بدست آمده، رحم با حفظ طرح کلی پستانداران، ساختاری نزدیک به پریماتها دارد که با تک قلوزایی انها سازگار است.