مقاله مطالعه وارياسيون هاي شريان مغزي مياني در ۱۰۰ نمونه مغز انساني مذکر در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۶۲ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه وارياسيون هاي شريان مغزي مياني در ۱۰۰ نمونه مغز انساني مذکر در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شريان مغزي مياني
مقاله آناتومي
مقاله جسد
مقاله وارياسيون شريان مغزي مياني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي راد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعيان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: وجود وارياسيون هاي آناتوميک در شريان مغزي مياني، يکي از مشکلات موجود طي اقدامات تشخيصي و درماني محسوب مي گردند. هرچند شيوع اين وارياسيون ها در شريان مغزي مياني پايين است، ولي با توجه به فراواني قابل توجه آنوريسم در اين شريان عمده مغز، شناسايي اين اختلالات و دانستن شيوع آنها ضروري است. هدف از مطالعه فعلي، بررسي وارياسيون هاي شريان مغزي مياني در ۱۰۰ نمونه مغز انساني مذکر در استان آذربايجان شرقي است.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي، نتايج تشريح ۱۰۰ نمونه مغز مذکر انساني که به علل نامشخص فوت نموده اند، در مرکز پزشکي قانوني استان آذربايجان شرقي طي مدت يک سال مورد بررسي قرار گرفت. پس از عکسبرداري از نمونه ها، با بررسي مجدد اين تصاوير، شريان مغزي مياني در دو طرف بررسي و وارياسيون هاي موجود طبقه بندي گرديد. نتايج با نماي آناتوميک مرجع در منابع مربوطه مقايسه شده اند.
يافته ها: در اين مطالعه ۱۰۰ نمونه مغز مذکر از افراد ۲۵ تا ۵۰ ساله تشريح گرديد. محل جدا شدن شاخه مرکزي يا سوراخ کننده در تمامي موارد طبيعي بود. نماي آناتوميک مطابق با کتب آناتومي مرجع، فقط در ۴۳% موارد وجود داشت. همچنين شرياني مغزي مياني دوگانه فقط در ۱% موارد وجودداشت و موردي از وجود شريان مغز مياني فرعي مشاهده نگرديد. تاثير ساير وارياسيون هاي ثبت شده (۶ گروه) از نظر تشخيصي و درماني قابل بررسي است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه فعلي، وارياسيون هاي عمده شريان مغزي دو گانه و فرعي در حد متوسط تا پاييني مشاهده مي گردند. اهميت ساير موارد از نظر تشخيصي و درماني قابل بررسي است.