سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد تابعی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی مظلوم علی آبادی – کارشناس مدیریت ترویج و مشارکت مردمی استان خراسان رضوی
سید محمود ناظری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بهمن کوهستانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در این بررسی لاین گندم C-79-16 که از لاین ها ی پرمحصول و در حال معرفی آزمایش یکنواخت سراسری مناطق سرد ERWYT-79-C می باشد با ارقام مرسوم و رایج در منطقه مانند توس و گاسکوژن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. این بررسی در قالب یک طرح مشاهده ای انجام شد . هر کدام از ارقام جدید و قدیم فوق الذ کر درسطحی معادل نیم ه کتار طبق توصیه های به عمل آمده ک شت شدند . مناطق مورد کشت عبارتند بودند از منطقه تربت حیدریه بخش جلگه رخ دهستان نسر و شهرستان شیروان بخش مر کزی دهستان حومه . عملیات کاشت، داشت و برداشت براساس عرف منطقه انجام شد . سعی شد نیازهای زراعی ارقام طبق توصیه های تحقیقاتی بر آورده گردد . در طول دوره رویش ارزیابی های لازم در مزارع ارقام مورد بررسی به عمل آمد. در پایان فصل محصول دانه تمام سطح کشت شده برای هر رقم جداگانه برداشت و توزین شد . در منطقه جلگه رخ عملکرد لاین C-79-16 حدود ٨٠٠٠ کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید و شاهد رقم گاسکوژن ٨٤٩٧ کیلوگرم در هکتار و رقم توس ٧٣٢١ کیلوگرم در هکتار عمل کرد داشتند . در منطقه شیروان لاین C-79-16 حدود ۵۶۰۰ کیلوگرم در هکتار و شاهد رقم گاس کوژن ٥٩٠٠ کیلوگرم در هکتار و رقم توس ٥٣٥٠ کیلوگرم در هکتار عمل کرد داشتند . با توجه به نتایج حاصل از این بررسی رقم گاس کوژن برای مناطق سرد خراسان شمالی و رضوی قابل توصیه می باشد.