سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیتا میرزاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگ
داود جهانی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدحمید وزیری – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بیژن نوری – کارشناس مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

سازند داریان (آ پتین ) یکی از سنگ مخزن های مهم هیدروکربن در جنوب باختر ایران است. با توجه به این که ارزیابی دقیق سنگ های مخزن با بررسی میکروفاسیسها ومحیط رسوبی آ نها امکان پذیر است ، دراین راستا، دو برش زیرسطحی ( چاههای x1,x2) ازسازند داریان در میدان نفتی سلمان، واقع در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان ( خلیج فارس ) با اهداف یاد شده انتخاب و بررسی گردید.
بررسی های گسترده و دقیق میکروسکوپی نهشته سن گهای سازند داریان دربر شهای یاد شده به شناسایی رخساره های گوناگون در قالب دسته رخسار های وابسته به محی طهای دریای باز (A) ، سد (B)، تالاب (C) پهنه جزر و مدی (D) انجامیده است شایان ذکر است در برش زیرسطحی چاه X1، هر ۴ دسته رخساره ای یاد شده شناسایی شده است در حالی که در برش زیرسطحی چاه X2 تنها دسته رخسار های وابسته به محیط دریای باز شناسایی شده است. بررسی تغییرات عمودی و جانب ی رخسار ه ها و مقایسه آ نها با محیطهای رسوبی
امروزى و قدیمى نشان می دهد که رخساره های سازند داریان د ربرش های مورد مطالعه در یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف پدید آمد ه اند
وعمده رخسار ه ها در بخش ژرف این پلاتفرم کربناته نهشته شده اند