سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعلی رنجبر – استادیار دانشگاه مازندران
لیلا آهنگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور تعیین اثر ژنی و خصوصیات ژنتیکی صفات مرفولوژیکی در ارقام برنج، تعداد ۵ ژنوتیب به روش تلاقی دیالل یکطرفه در سال ۱۳۸۵ در موسسه تحقیقات برنج آمل تلاقی داده شده و در سال ۱۳۸۶ نتاج آنها به همراه والدین در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار کشت گردید. تجزیه واریانس داده ها حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی بود . میانگین درجه غالبیت بیشتر از واحد برای تمامی صفات بجز طول و عرض برگ پرچم حاکی از دخالت اثرات غیرافزایشی در کنترل صفات مورد بررسی است. انحراف نسبت H4/4H1 از ۰/۲۵ حاکی از توزیع نامتقارن آلل های مثبت و منفی در مکان های ژنی صفات مورد مطالعه بود.