سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

نعمت فلیحی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده:

در اغلب کشورهای مختلف جهان، مراکز اطلاع رسانی و مراکز کاریابی، نقش بسیار مهمی در افزایش کارآیی بازار کار و کاهش نرخ بیکاری و گسترش فرصت های شغلی ایفا می کنند. این مراکز اطلاعات مناسبی را در اختیار جویندگان کار و کارفرمایان قرار داده که براساس این اطلاعات، احتمال تصمیم گیری صحیح و مطلوب افزایش می یابد. در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری و تجارب سایر کشور، وضعیت مراکز کاریابی در استان های مختلف کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی وضعیت مراکز کاریابی در استان های کشور بیانگر اختلاف معنی دار شاخص های نسبت کارکنان مراکز کاریابی به جمعیت استان ها، نسبت تعداد مراکز کاریابی به جمیعت، نسبت تعداد مراکز کاریابی به جمعیت تراکمی(نسبت جمیعت به مساحت) در سطح استان ها می باشد که این اختلاف بیانگر توزیع نامناسب مراکز کاریابی در استان های مختلف کشور است. هم چنین نتایج الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که سطح آموزش کارکنان مراکز کاریابی تاثیر معنی داری بر کارآیی وظایف مراکز کاریابی، عدم آموزش صحیح به کارکنان در زمینه بازار کار و وظایف مراکز کاریابی، عدم رعایت معیارهای تشویق کارکنان جهت افزایش کارایی (به ویژه در مراکز کاریابی دولتی) باشد. هم چنین نسبت تعداد مراکز کاریابی به جمعیت تاثیر مثبتی بر فرصت عای شغلی پر شده دارد بنابراین گسترش مراکز کاریابی، به ویژه کاریابی خصوصی، می تواند تاثیر مثبتی بر روند اشتغال در کشور داشته باشد. هم چنین افزایش نسبت تعداد مراکز کاریابی به جمعیت تراکمی تاثیر مثبتی بر شاخص کارایی مراکز کاریابی(نسیت فرصت های شغلی پر شده به تعداد جویندگان کار) دارد. بنابراین گسترش مراکز کاریابی در کشور با توجه به مساحت و جمعیت استان ها حائز اهمیت است. در مجموع با توجه به مناسب بودن جهت گیری های مراکز کاریابی خصوصی در استان ها، و نامناسب بودن جهت گیری ها کلی مراکز کاریابی دولتی در استان ها، پیشنهاد می شود که مراکز کاریابی خصوصی در کنار مراکز کاریابی دولتی موجود، گسترش یابند و برنامه ریزی مناسب نیز برای اصلاح روند حرکت مراکز کاریابی دولتی صورت گیرد.