سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسام سیدکابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی دلقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. از این رو حفظ کیفیت این منابع با توجه به خشکسالی های اخیر و توسعه شهری و روستایی یکی از وظایف مهم در حیطهمحیط زیست میباشد. با توجه به اهمیت و نقش و حیاتیرودخانه کارون در تامین آب مصرفی استان خوزستان و همچنین تخلیه آلاینده های متعدد بهان،خصوصا درمقطع شهر اهواز، ارزیابی کیفی آب رودخانه ضروریبه نظر می رسد. بنابراین می توان با بررسی کیفیت منابع آب و رودخانه های بسیاری از مشکلات موجود را کنترل نمود بررسی کیفیت آب رودخانه ها درکشورهایمختلف به طرق متفاوتی صورت می پذیرد در این تحقیق سهشاخص کیفیت آب موسسه ملی بهداشت (WQI) ، ارگن (OWQI)وکانادا (CWQI) بدلیل کارایی بالاتر معرفی و معادلات انها ارائه گردید و مقدار هر شاخص در دوره آماری پنج ساله (سالهای آبی ۸۵-۸۰) بصورت فصلی در بازه ملاثانی – اهواز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات میزان شاخص کیفیت آب در بین ایستگاه ها وهمچنین در طول دوره آماری ناچیز می باشد، همچنین در بین شاخصها شاخص WQI بهترین نتیجه را می دهد.