مقاله مطالعه ويژگي هاي فيزيولوژيک و مورفولوژيک وابسته به تحمل به خشکي در گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه ويژگي هاي فيزيولوژيک و مورفولوژيک وابسته به تحمل به خشکي در گندم نان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله پتانسيل اسمزي
مقاله خصوصيات ريشه
مقاله کارايي مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالشاهي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي سازوکارهاي تحمل به خشکي در ۳ ژنوتيپ کوکري، اکسکلبر و آر.اي.سي ۸۷۵ در دو نوع خاک رزورسي و مخلوط کاليفرنيا و شرايط تنش خشکي و نرمال در يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش گلداني ۳ بار تکرار شد. پتانسيل اسمزي ژنوتيپ هاي مورد بررسي در شرايط تنش خشکي (۸۱۷٫۰ mOsm/kg) به طور معني داري بيشتر از شرايط نرمال رطوبتي (۴۷۸٫۱ mOsm/kg) بود، ولي ژنوتيپ هاي مورد بررسي تفاوت معني داري را با يکديگر نداشتند. از اين رو، ژنوتيپ هاي مورد بررسي فاقد سازوکار تنظيم اسمزي بودند. در شرايط تنش خشکي طول ريشه کاهش، ولي قطر ريشه افزايش يافت. در اين شرايط ژنوتيپ هاي متحمل ريشه قطورتري را توليد کردند. کوکري در شرايط تنش و نرمال رطوبتي داراي سيستم ريشه اي ضعيف بود، ولي در مقابل اکسکليبر در هر دو شرايط سيستم ريشه اي قوي تري را توليد کرد. با اين که آر.اي.سي ۸۷۵ در شرايط نرمال از لحاظ سيستم ريشه اي مشابه کوکري بود، ولي در شرايط تنش خشکي سيستم ريشه اي بهتري را ايجاد کرد. اکسکليبر و آر.اي.سي  875با برخورداري از سيستم ريشه اي بهتر نسبت به کوکري آب بيشتري را جذب کردند. از لحاظ کارايي مصرف آب، آر.اي.سي  875به طور معني داري بهتر از اکسکليبر و کوکري بود. ولي اکسکليبر و کوکري تفاوت معني داري را با يکديگر نداشتند. علاوه بر آن ژنوتيپ هاي متحمل داراي بنيه بهتري نسبت به رقم حساس کوکري بودند.