سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود بزی جوان – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر تجبر –

چکیده:

محاسبات نظری تابعی چگالی برای مطالعه ی ویژگی های الکترونی و مغناطیسی نانو سیم های فلزات واسط ۳d صورت گرفت. برای این کار از روش LMTO-ASA در تقریب شیب تعمیم یافته استفاده شد. در این مطالعه نانو سیمهای فلزات واسط ۳d در مدل زنجیره ی خطی تک اتمی مورد بررسی قرار گرفتند. منحنی گشتاور مغناطیسی نانو سیمهای فرومغناطیسی تک اتمی (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) بر حسب تغییر فاصله ی بین اتمی بدست آمد. تاثیر قطبیدگی اربیتالی در مغناطیدگی کل مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات انجام شده نشان می دهند که جز در مورد نانوسیم های نیکل تصحیح قطبیدگی اربیتالی بسیار ناچیز است. مطالعه ی اسپین قطبیده چگالی حالتها، رفتار نیم فلزی را در کمینه ی انرژی کل ساختار مدل شده ی این نانوسیم ها نشان می دهد.