سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدی ایروانی زاده – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور شیراز
مسعود کاوش تهرانی – گروه فیزیک و مهندسی الکترواپتیک، دانشگاه صنعتی مال کاشتر شاهی نشهر
حسن سبزیان – گروه شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

ویژگیهای نان وخوشه های با استوکیومتری CdSe)n= 1,4,13,29) در سطح نظریه تابعی چگالی توسط روشهای محاسباتی کوانتمی با تابعی ترکیبی B3PW 91 و B3LYP و مجموعه های پایه LanL2MB ، LanL2DZ ، STO-3G و DGDZVP مورد مطالعه قرار گرفته و تابعیت ویژگی های این نان وخوشه ها از اندازه آنها مورد بررسی قرار گرفته است . این بررسیها نشان می دهد با افزایش اندازه ذره، گاف انرژی نان و ذره کاهش می یابد. انرژی پیوندی کل خوشه ها محاسبه شده و به کمک آن پایداری خوشه ها مورد بررسی قرار گرفته است و میان گاف انرژی خوشه ها و پایداری آنها همبستگی نزدیکی مشاهده می شود. تأثیر قرارگیری اتم های Se و Cd در مرکز نان وخوشه مورد مطالعه قرار گرفته است.