سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سیمین ناصری – استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
میترا غلامی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
امیرحسین محوی – دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مقدمه و هدف: مواد الی طبیعی (NOMs) که از منابع طبیعی و مصنوعی، وارد آب می شوند به علت ویژگی های خاص از جمله ایجاد بو و مزه نامطبوع، واکنش با کلر و تشکیل فرآورده های فرعی گندزدایی (DBPs، که اغلب سرطان زا می باشند و عدم امکان حذف کامل در تصفیه متداول آب از اهمیت ویژه ای برخوردارند. NOMs را به دو جزء اصلی هیدروفیلیک (آبدوست) مانند مواد غیرهیومیکی و ه یدروفوبیک (آب پریز) مانند مواد هیومیکی تقسیم می نمایند. جزء آب دوست نسبت به جزء آب پریز پتانسیل بالاتری در تشکیل هالواستیک اسیدها (HAAs) دارند اما جزء آب گریز پتانسیل بالاتری در تشکیل تری هالومتانها (THMS) دارند. ترکیب NOMs در آبها با تغییر فصول در طی سال متفاوت بوده و بر عملکرد فرآیندهای تصفیه و در نهایت بر واحد گندزدایی و تشکیل DBPs تأثیر می گذارد. آب شرب تهران عمدتاً از آب سه سد امیر کبیر، لتیان و لار تأمین می گردد. لذا هدف از این مطالعه تعیین غلظت NOMS منابع آب شرب تهران و اجزاء هیدوفیلیک و هیدروفوبیک و خصوصیات تصفیه پذیری آنها می باشد. مواد و روشها: عمل نمونه برداری در طی سه ماه متوالی (اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۸۵) و هر ماه یک نمونه طبق روش استاندارد از منابع سطحی آب شرب تهران انجام گردید. نمونه ها از نظر PH، ۲۵۴UV (جذب نور فرابنفش در طول موج ۲۵۴ نانومتر)، DOC, EC , و SUVA مورد آنالیز قرار گرفتند. باری استخراج اجزاء آب دوست و آب گریز NOMs، مطابق روش ۵۵۱۰ استاندارد متد، نمونه از ستن رزین HP7-XAD کهی ک رزین غیرقطبی است، عبور داده شد. اجزاء هیدروفوبیک جذب ستون شده و ازاء هیدروفیلیک وارد آب خروجی می گردند. سپس با سود ۱، ۰N اجزاء هیدروفوبیک که جذب ستون شده اند جدا می گردند. DOC و ۲۵۴UV به ترتیب توسط دستگاه TOC انالایزر و ا سپکتروفتومتر اندازه گیری شدند. SUVA از نسبت ۲۵۴UV و DOC محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین غلظت NOMs در آب خروجی از سد امیرکبیر، لتیان و لار به ترتیب ۱۱/۳۳، ۱۲/۹ و ۸/۵۳ با میانگین کل ۱۰/۹۲ CIDO/mg می باشد. درصد اجزاء آب دوست و آب گریز آب سدامیرکبیر به ترتیب ۴۱% و ۵۹% سد لار به ترتیب ۴۰% و ۶۰% و سد لتیان به ترتیب ۴۸% و ۵۲% می باشد. میانگین کل درصد اجزاء آب دوست و آب گریز در منابع آب مورد مطالعه به ترتیب ۴۳% و ۵۷% درصد می باشد. SUVA آب امیرکبیر، لار و لتیان به ترتیب ۳/۱۳، ۲/۳۸ و ۳/۹۲ می باشد. استنتاج: از نتایج می توان استباط نمود که آب های مورد مطالعه پتانسیل بالایی در تشکیل فرآورده های فرعی گندزدایی از جمله هالواستیک اسیدها و تشکیل تری هالومتانها دارند اما بدیلی ا ینکه نسبت اجزاء آب گریز کمی بیش از اجزاء آب دوست است احتمال تشکیل تری هالومتانها بیشتر می باشد. میانگین SUVA بین ۲ و ۴ می باشد. این بیانگر مخلوطی از اجزاء هیدروفوبیک هیدروفیلیک می باشد. بعلاه مقدار و اجزاء آن به صورت ماهانه تغییر می نمایند که بر ع ملکرد فرایندهای تصفیه تأثیر می گذارد.