سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نیر هاشمی ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور تهران
فاطمه محمودی کردی – استادیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
معصومه پوراسماعیل – استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
رعنا ولیزاده کامران – مربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده:
در این تحقیق نمونه هایی از گونه های وحشی و رقم های زراعی نخود با هدف دسترسی به اطلاعات تشریحی و مورفولوژیکی بخشهای مختلف رویشی و زایشی گونه های وحشی نخود و مقایسه با ارقام زراعی و تعیین میزان اهمیت این صفات در گونه های وحشی و زراعی ارزیابی گردید. در طول فصل رشد صف ات مورفولوژیکی در ۱۵ تکرار اندازه گیری و پارامترهای آماری محاسبه گردید. براساس ضریب تغییرات به دست آمده در بین صفات کمی، بیشترین ضریب تغییرات در صفت طول ساقه (۱۲/۴۹%) و کمترین میزان تنوع در صفت طول کالیکس (۳/۳۶%) مشاهده شد . در صفات کیفی تفاوت معنی داری مشاهده نشد بجز رنگ گل که در C. judaicum و C. arietinum var. pirouz مشابه بوده و بقیه باهم تفاوت داشتند. در بررسی تشریحی از قسمتهای مختلف این گیاهان برشهایی تهیه و رنگ آمیزی شد و با میکروسکوپ نوری مشاهده گردید.