سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین توکلی – شرکت فرآوری اورانیوم ایران
منوچهر اصغری – شرکت فرآوری اورانیوم ایران

چکیده:

در این تحقیق از طریق عبور مخلوطهای گاز N2 , HF از بستر پر شده حاوی قرصهای NaF ، جذب HF روی بستر مورد بررسی قرار گرفته است. ظرفیت جذب قرصهای NaF از این طریق محاسبه گردیده است.برای محاسبه ظرفیت، در سه مرحله تزریق مخلوطهای گاز N2 , HF به برج انجام گرفته که مرحله اول و دوم غلظت یکسان و مرحله سوم تزریق با غلظت متغیر و بالاتر از دو مرحله قبلی بوده است. در قسمت نتایج منحنی غلظتگاز خروجی بر حسب زمان و دیگر منحنی های معرف مشخصات بستر بر حسب زمان و غلظت گاز خروجی ارائه گردیده، و با داده های آزمایشگاهی احیای قرصهای NaF اشباع شده، مقایسه گردیده اند. ظرفیت اشباع بستر که از طریق تست غلظت گاز خروجی از برج با آنالیزور UV-IR بدست آمده و بصورت نسبت جرمی وزن قرصهای NaF محاسبه شده با داده های احیای قرصها که به روش آزمایشگاهی بدست آمده است، مطابقت دارد.