مقاله مطالعه و ارزيابي عملکرد تزريق متناوب آب و گاز (WAG) در يکي از مخازن نفتي شکاف دار غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۲۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه و ارزيابي عملکرد تزريق متناوب آب و گاز (WAG) در يکي از مخازن نفتي شکاف دار غرب ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدياد برداشت
مقاله شبيه سازي
مقاله تزريق متناوب آب و گاز
مقاله ضريب بهره دهي
مقاله الگوي تزريق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش نژاد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: جنت رستمي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: امام زاده سيدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش و پيشرفت صنعت نفت، تمايل به افزايش توليد از ميادين نفتي بيش از پيش مورد توجه و در اولويت قرار گرفت. به همين منظور روش هاي جديد ازدياد برداشت پيشنهاد و مورد استفاده قرار مي گيرند. تزريق متناوب آب و گاز نيز از جمله اين روش ها هستند. در اين روش آب و گاز به صورت متناوب و در يک محل به مخزن تزريق مي شوند. هدف اصلي فرايند تزريق متناوب آب و گاز، افزايش بازدهي تزريق گاز توسط تزريق آب با افزايش سطح تماس سيال تزريقي با مخزن، کنترل نسبت تحرک ميان سيال تزريقي و نفت مخزن و ايجاد جبهه حرکت پايدار است. تزريق متناوب آب و گاز به روش هاي امتزاجي، غيرامتزاجي، هيبريد (ترکيبي)، پيوسته و انتخابي پيوسته انجام مي شود.در اين پژوهش، روش هاي مختلف تزريق متناوب آب و گاز در يکي از مخازن شرکت ملي نفت ايران با استفاده از بسته نرم افزار تجاري GeoQuest و ماژول  ECLIPSE 100شبيه سازي و ضريب بهره دهي و توليد تجمعي در پارامترهاي موثر بر تزريق مانند چرخه (سيکل)، نوع و روش تزريق (غيرامتزاجي، هيبريد (ترکيبي)، و انتخابي پيوسته) مورد بررسي قرار گرفتند. سپس روش هاي تزريق منفرد آب، گاز و تزريق متناوب آب و گاز براي انتخاب روش مناسب تزريق در ميدان مورد نظر مقايسه شدند. در نهايت با طراحي سناريوهاي مختلف تزريق متناوب آب و گاز و تزريق جداگانه آب و گاز در الگوهاي چهار و پنج نقطه اي تزريق، ضريب بهره دهي، درصد اشباع نفت باقي مانده و توليد تجمعي به منظور مشخص كردن الگوي بهينه تزريق در روش هاي ذکر شده محاسبه و مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد در صورتي که پارامترهاي موثر بر تزريق متناوب آب و گاز به درستي طراحي و انتخاب شوند، ضريب بهره دهي و توليد در اين روش به مراتب بيشتر از تزريق جداگانه آب و گاز مي باشد.