سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک,
شهاب خاقانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

این تحقیق با عنوان اثر کم آبیاری از طریق روش های آبیاری بر روی عملکرد ذرت (single cross) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا گردید . در این آزمایش سه تیمار یا روش آبیاری کامل هر هفته (تیمار A)، آبیاری کامل یک هفته در میان (تیمار B) و آبیاری یک در میان جویچه ها هر هفته (تیمار C) در سه تکرار در نظر گرفته شد و سپس به مدت ۶ ساعت برای هر نوبت مورد استفاده قرار گرفته و صفاتی مانند : بیوماس، میزان تولید دانه در گیاه ، وزن صد دانه ، طول بلال و طول دوره گلدهی و . . . موردارزیابی قرار گرفت . تجزیه و تحلیل آماری نشان می داد که به طور کلی تیمار آبیاری کامل (A) در صفاتی که اهمیت داشته و از اجزای عملکرد محسوب می شود با تیمار آبیاری کامل یک هفته در میان (B) در یک گروه قرار می گرفتند و این نشان دهنده قابلیت جانشینی تیمار B به جای A می باشد اما تیمار آبیاری یک در میان جویچه ای C با A اختلاف معنی داری نشان داد که نشان دهنده مناسب نبودن این روش آبیاری در ذرت می باشد که در نهایت تیمار B باعث کاهش چشمگیر میزان مصر ف آب در کشت ذرت گردید که البته افت اقتصادی محصول نسبت به بازده آب صورت نگرفت.