سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

رحمت الله فتاحی – دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسا

چکیده:

این مقاله، که گزارش اولیه یک طرح تحقیقاتی است، ضمن تشریح دلایل نیاز به سازماندهی الاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی، به بررسی رویکردهای موجود در این زمینه پرداختهاست. برای این منظور،از روش تحقیق تحلیل محتوا از نوع تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis) استفاده شده است. وب سایت های کتابخانه دانشگاهی از ۴ کشور انگلیسی زبان (آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا) و ۱۰ وب سایت کتابخانه دانشگاهی در ایران جهت بررسی شیوه های سازماندهی اطلاعات در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. انتخاب وب سایتها بر اساس دانشگاه های رتبه اول در کشورهای مورد نظر انجام گردید. نتایج نشان داد که همه ۵۰ وب سایت کتابخانه مورد بررسی، دارای صفحه اول مستقل بودند. و ۷۶ درصد انها به نوعی صفحه اول و.ب سایت خود را سازماندهیکرده بودند. ۴۶ درصد کتابخانه ها در وب سایت خود صفحه مستقلی به منابع الکترونیکی اختصاص داده بودند. ۳۶ درصد از آن ها صفحه منبع الکترونیکی وب سایت خود را سازماندهی کرده بودند. در مورد محتوای صفحه اول وب سایت ها، دسته بندی بر اساس شیوه های چون نوع خدمات ، نوع منابع و رشته های دانشگاهی صورت گرفته بود. در صفحات منابع الکترونیکی، سازماندهی به شیو های الفبایی عنوان، الفبایی موضوعی، الفبایی نوع منبع، رشته های دانشگاهی، نوع دسترسی (عام وخاص) رایج بوده است. علاوه بر این، عبارات به کار رفته برای تسمیه صفحه منابع الکترونیکی، انواع منابع الکترونیکی موجود در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مرحله دوم تحقیق به پیمایشنظریات کتابداران دانشگاهی و کاربران خواهد پرداخت و راهکارهای مناسب در زمینه سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی را پیشنهاد خواهد کرد.