سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی برق،
احمد غلامی – تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق
حمیدرضا طیبی – تهران – جهاد دانشگاهی

چکیده:

عایق ها ی کاغذ سلولزی به علت ارزان بودن و د اشتن قابل یت اطمینان مناسب از عمده عا یق هایی می باشند که به جهت داشتن خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب در ترانسفورماتورهای روغنی بکار گرفته م ی شوند . یکی از مهمترین تنش ها که می تواند به شدت بر طول عمر و پیرشدگی عایق های کاغذی در ترانسفورماتور دخیل باشد ، تنش حرارتی ناشی از تلفات مسی ،تلفات آهنی و دمای محیطی می باشد . در این مقاله نمونه کاغذهای سلولزی در بین دو الکترود مسی ، پیچیده و سپس با غوطه ور سازی در روغن و تحت دماهای ۱۴۰ درجه سانتی گراد ۵۷۶) ساعت ) ، ۱۵۰ درجه سانتی گراد ۳۶۰) ساعت ) و ۱۶۰ درجه سانتی گراد ۲۱۶) ساعت ) در کوره حرارتی پیر شده اند . سپس در زمان های مقرر با انجام آزمایش گازکروماتوگرافی روغن میزان غلظت گازهای مونواکسید کربن و دی اکسیدکربن محلول در روغن و همچنین به روش HPLC غلظت فورفورال روغن و همچنین در زمان های موصوف استقامت کششی کاغذ اندازه گیری گردیده اس ت . سپس ضمن بررسی همبستگی بین استقامت کششی کاغذ با هر یک از گازهای اکسیدکربنی و همچنین محتوی فورفورال موجود در روغن ،از تئوری ریاضی رگرسیون جهت استخراج رابطه ای بین استقامت کششی کاغذ با سایر پارامترهای اندازه گیری شده روغن به روش بیشترین مشابهت استفاده شده است