مقاله مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي موثر بر قاچاق کالا در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي موثر بر قاچاق کالا در ايران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاچاق کالا
مقاله توسعه ناموزون اقتصادي – اجتماعي
مقاله وابستگي اجتماعي
مقاله تعهد اجتماعي
مقاله تعارض ارزشي
مقاله نگرشهاي منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمحمدي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي ازمشکلات جوامع کنوني،توسعه ناموزون بخشهاي اقتصادي، مناطق جغرافيايي، شهري و روستايي و ساير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين جوامع و در نتيجه عدم تامين نيازها و خواستهاي بخش عمده اي از جامعه مي باشدکه اين وضعيت مسايل و مشکلات گوناگوني را با خود به همراه دارد.
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي در اين زمينه است و به تاثيرتوسعه ناموزون اقتصادي- اجتماعي بر قاچاق کالا در ايران مي پردازد. ابتدا در بخش نظري با استفاده از برخي نظريه هاي مرتبط تعدادي فرضيه تدوين و سپس در قسمت تجربي محقق با ساختن پرسش نامه اي پايا با آلفاي کرونباخ (۹۲٫۲۳) و جمع آوري اطلاعات از جمعيت نمونه از قاچاقچيان با حجم ۱۰۰ نفر، پيمايشي را به انجام رسانيده است.
نتايج پژوهش بيانگر تاثير توسعه ناموزون اقتصادي – اجتماعي بر متغيرهاي اجتماعي مانند وابستگي اجتماعي و نگرش منفي قاچاقچيان از يک سو و تاثير متغيرهاي اجتماعي (افزايش نگرشهاي منفي، کاهش وابستگي اجتماعي، کاهش تعهد اجتماعي و افزايش تعارض ارزشي) بر تکرار اقدام به قاچاق کالا و در نهايت تاييد فرضيه اصلي مبني بر تاثير توسعه ناموزون اقتصادي – اجتماعي بر تکرار اقدام به قاچاق کالا توسط قاچاقچيان مي باشد.
اقداماتي از قبيل: توزيع عادلانه امکانات و فرصتها ميان اقشار و مناطق مختلف کشور، اعمال يکسان مقررات براي همه، تاکيد رهبران مذهبي بر حرمت شرعي قاچاق کالا، افزودن بر ابعاد حيثيتي و اجتماعي مجازاتها، تقويت پيوند ميان ملت و دولت، برخي از پيشنهادهاي پژوهشگر براي کاهش قاچاق کالا در ايران مي باشد.