سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

کیوان خورسند – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد مدلسازی و کنترل فرایندها
سعید زرین پاشنه – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد مدلسازی و کنترل فرایندها

چکیده:

در این مطالعه شبیه سازی دینامیکی برج تقطیر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این شرایط می توان به راه اندازی برج (Start Up) و نیز تغییراتی که در اثر ایجاد شوک در سیستم به هنگام تغییراتی در مشخصاتخوراک ورودی و یا پارامتر های عملیاتی برج از جمله دبی حرارتی ری بویلراشاره نمود. در مطالعات پیشین، شبیه سازی دینامیکی معمولاً با استفاده از روشهای تحلیلی صورت میگرفته و لذا برای دستیابی به پاسخ این گونه معادلات نیاز به استفاده از فرضهای ساده کننده ای می باشد. در این بررسی بدلیل استفاده از روشهای عددی، فرضهای ساده کننده عملا حذف گردیده است. در اینجا بااستفاده ازسه معادلات ترمودینامیکیPeng-) (Lee- Erbar- Edmister ، Soave ،Robinsonو معادلات اکتیویته (Uniquac ،Wilson ،Van Laar)و بادر نظرگرفتن پیچیده ترین حالت هیدرولیکی برج با استفاده از سه روش عددیRunge- ،Modified Euler ،Euler) (Kutta به حل معادلات پرداخته شده. بر این مبنا در نهایت نرم افزاری تهیه گشته که با استفاده از آن میتواننتایج بدست آمده را به صورتهای جداول عددی ویا نمودار بدست آورده مقایسه کرد.با استفاده از این نرم افزار میتوان تغییرات یک پارامتر دینامیکی را ( از جمله دبی، غلظت، درجه حرارت ،…) از بدو شروع بکار برج تا رسیدن به شرایط یکنواخت بررسی کرده و با استفاده از آن به اهداف زیر نائل شد:
١- دست یافتن به بهترین شرایط راه اندازی و خاتمه کار برج و کنترل آن برای کاهش اتلاف مواد اولیه ومحصولات.
٢- یافتن بهترین استراتژی کنترل برج بمنظور ثابت نگه داشتن کیفیت محصولات خروجی، هنگام ایجاد شوک در متغییر های ورودی و یا پارامتر های عملیاتی.
نتایج بدست آمده از این نرم افزار و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار HYSYSنشان داده که می توان از اینمدل بعنوان تخمین نسبتاٌ خوبی برای مواد آلی و ن یز هیدروکربورها استفاده کر د. البته م زیت اصلی این مدل در مقایسه باHYSYSاستفاده از مدل ریاضی مناسبتر و دقیقتری می باشد.