سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین صدیفیان – استادیار و عضو هیئت علمی رشته مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان، دانشکده مه
وسعت الله مقدر – کارشناس رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه پیشرفت طراحی و توسعه عملیات فرآیندهای تبلور صنعتی، نیاز به اطلاعات سرعت رشد بلورها، و نیز فهم هر چه بیشتر تاثیر شرایط عملیاتی بر سرعت و نرخ رشد بلورها دارد . در این مقاله، نرخ رشد سولفات پتاس یم در ی ک متبلور کننده بستر س یال بررس ی م ی شود . نرخ ها ی رشد بیشتر در بستر ها یی با طول بیشتر مشاهده می شوند. بلورهای بزرگتر به علت تغ ییر د ینامیک سیال سریعتر از بلورهای کوچکتر رشد می نمایند. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد بلورها به مقدارPH محلول بسیار حساس است . نرخ رشد با افزا یش PH افزایش می یابد و افزایش آن در محلول اسیدی سر یعتر از محلول باز ی است . حضور مقاد یر کم یونهای + ۳Cr ، نرخ رشد سولفات پتاس یم را به طور محسوس کاهش می دهد. حضور یونهای + ۳Cr دما ی اشباع را کاهش داده موجب افزایش دامنه محدوده کم ثبات می گردد، به عبارت دیگر سبب تغییرکم ثبات ی محلول در سطح ی پا یین تر از فوق اشباع می شود. با شناخت عوامل موثر می توان زمان (اقامت ) فرآیند تبلور را کاهش داده و در نتیجه سبب کاهش هزینه های عملیات فرآیندهای تبلور صنعتی گردید.