سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
بهاره قرمزی –
لاله عبداله زاده –

چکیده:

انتخاب شرایط مطلوب برای تهیه هیدروژلهایی با حداکثر تورم تعادلی و شدت تورم (تورم دینامیک)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه تأثیر عوامل تعیین‌کننده ساختمان ژل بر روی تورم تعادلی و شدت تورم در دو حالت بدون اعمال بار و همراه با اعمال بار، بررسی می‌شود. بدین منظور با استفاده از جدول آزمایش، متغیرهایی که بر ساختمان ژل تأثیر می‌گذارد در حالت‌های مختلف انتخاب گردید متغیرهای مورد نظر عبارتست از: غلظت کل مونومری، درجه اتصال‌های عرضی، غلظت کومونومر یونی، درصد هیدرولیز کومونومر یونی به کمک باز و دما. با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه‌های متعددی از ذرات هیدروژل بر اساس ترپلیمریزاسیون مونومرهای آکریل آمید، پتاسیم آکریلات و متیلن بیس آکریل آمید بر مبنای جدول آزمایشها (جدول ۲) تهیه شد. با توجه به نتایج بدست آمده از تورم تعادلی و شدت تورم (در دو حالت بدون بار و همراه با اعمال بار) ژل بهینه تهیه شد.