سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – استادیار، مهندسی شیمی (پلیمر)، رئیس مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشیار، مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت م

چکیده:

انتخاب شرایط مطلوب برای تهیه هیدروژلهایی با حداکثر تورم تعادلی و شدت تورم (تورم دینامیک)، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مطالعه تاثیر عوامل تعیین کننده ساختمان ژل بر روی تورم تعادلی و شدت تورم در دو حالت بدون اعمال بار و همراه با اعمال بار، بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از جدول آزمایش، متغیرهایی که بر ساختمان ژل تاثیر می گذارند در حالتهای مختلف انتخاب گردید متغیرهای مورد نظر عبارتست از : غلظت کل مونومری، درجه اتصالهای عرضی، غلظت کومونومر یونی، درصد هیدرولیز کومونومر یونی به کمک باز و دما . با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه های متعددی از ذرات هیدروژل بر اساس ترپلیمریزاسیون مونومرهای آکریل آمید ، پتاسیم آکریلات و متیلن بیس آکریل آمید بر مبنای جدول آزمایشها (جدول ۲) تهیه شد. با توجه به نتایج بدست آمده از تورم تعادلی و شدت تورم (در دو حالت بدون بار و همراه با اعمال بار) ژل بهینه تهیه شد.