سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – ا ستاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
حسین رضایی – مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کرمان

چکیده:

نظر به نیاز روز افزون به آب و محدود بودن منابع و ذخائر آب در استان خشک و نیمه خشک کرمان و خشکسالیهای اخیر که بشدت منابع آب را بویژه در مناطق روستائی و کوهستانی تحت تاثیر خود قرار داده است ، لزوم جمع آوری، تصفیه، دفع و استفاده مجدد از فاضلاب خانگی را بیش از پیش افزایش داده است . در تحقیق حاضر با انتخاب ۲۷۴ پارچه روستاهای مختلف استان مشخص گردیده که میانگین مصرف سرانه آب روستائی در مناطق گرمسیری استان ۱۳۵ لیتر در روز و در مناطق سردسیری ۱۲۸ لیتر در رو ز می باشد . در استان کرمان، میزان فاضلاب ایجاد شده روستائی برابر ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف سرانه آب می باش د. در حال حاضر اغلب روستاهای استان فاقد شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باش ند. در این بررسی مشخص شده است که بهترین گزینه شبکه جمع آوری برای روستاهای با ش یب کم و مسطح ، شبکه جمع آوری با فاضلاب ته نشین شده ، و برای روستاها ی با شیب تند، شبکه جمع آوری ساده شده Simplified) است. هم اکنون شیوه رایج دفع فاضلاب آشپزخانه در کوچه ها و باغچه ها و دفع فاضلاب توالت و حمامها بوسیله حفر چاه جاذب می باشد . با مقایسه مزایا و م حدودیتهای فرآیندهای مختلفدفع فاضلاب در جهان و با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی روستاهای استان کرمان پیشنهاد گردیده است که روش برکه ای برای روستا های جلگه ای و فرآیند ترانشه های جذبی پلکانی برای روستا های کوهستانی استان مناسب خواهد بود.