سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی منصورپور – کارشناس ارشد نقشهبرداری – سنجش از دور
محمدعلی رجبی – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران
زهرا رضایی – کارشناس فتوگرامتری سازمان نقشهبرداری کشور

چکیده:

بعد از دهه ۶۰ که سنجنده ها ی رادار در کاربردها ی عمرانی به کارگرفته شد ، پیشرفت روز افزون تحقیقات و فناوری در زمینـه سـنجنده هـایسنجش از دور راداری موجب تولد نسل جدیدی از رادارهای تصویر بردار شد که رادار با روزنه ترکیبی یا Synthetic Aperture Radar(SAR) نام گرفت . ویژگیهای منحصر بفرد تصاویر رادار و SAR نسبت به تصاویر اپتیکال موجب استفاده وسیع این نوع تصاویر در کاربردهای مختلف شد . این ویژگیها خصوص یتهای متفاوت ی نیز برا ی تصاو یر رادار در مقایسه با تصاویر اپت یکی به همراه داشت . یکـی از تفاوتهـا هندسـه تصـویر بــرداری و نحــوه تشــکیل تصــویر در ســنجش از دور راداری و اپتیکــی مــی باشــد . از طرفــی دیگــر بــه وجــود آمــدن اعوجاجــات هندســی مانند Foreshortening Layover ,Shadow ، به علت هندسه خاص تصویر برداری رادار، نشان دهنده تفاوتهای آشکار این نوع تصاویر با تصاویر اپتیکی م یباشد . در این تحقیق ویژگیهای هندسی تصاویر SAR مورد بررسی قرارگرفته و تصحیح هندسی با بکارگیری سه روش تصـحیح بـا استفاده از نقاط چند جمله ای ها و نقاط کنترل ، تصحیح و ژئوکد کردن تصویر بـا اسـتفاده از پارامترهـای مـداری و تصـحیح رادارگرامتـری و Orthorectificationبا استفاده از پارامترهای مدار ی، مدل رقومی زمین و نقاط کنترل بر روی تصویر مـاهوا رهRADARSAT از منطقـه Death- Valley از کالیفرنیا در ایالات متحده انجام شده و نتایج در قالب اشکال ، جداول و نمودارها آورده شده است . نتایج بدست آمـده از سـه روشاصلی اجرا شده نشان می دهد تصحیح هندسی رادارگرامتریک در برطرف کردن اعوجاجـاتی نظیـر Foreshortening و Layover مـوثر بـوده و دقت هندسی بهتری در مقایسه با دو روش دیگر دارد .