سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ماشاالله فتحی – اداره کل زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
ایرج قربانی – اداره کل زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
خلیفه اشکپور – اداره کل زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
مسعود شایسته – اداره کل زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

این مطالعه، ناحیه وسیعی از جنوب و جنوب غرب ایران را از جزیره قشم و بندرعباس تا نواحی مرزی عراق را شامل می شود. محدوده مورد نظر به ۵ بخش لرستان، ناحیه فروافتاده دزفول (شمالی و جنوبی)، فارس، فارس شرقی و بندرعباس تقسیم می شود و برای هر یک گزارش مستقلی تهیه گردیده است. در این مطالعات از بیشتر اطلاعات سطحی و زیر سطحی مانند انواع نمودارهای پتروفیزیکی و ترسیمی سرچاه، مقاطع میکروسکوپی، نقشه های زمین شناسی، پترفیزیکی و گزارشات منتشره در صنعت نفت و … استفاده شده است. برای این مجموعه تعداد ۴۶ نقشه هم ضخامت چینه ای، ۳۱ مقطع ساختمانی، ۳۷ مقطع چینه ای همراه با تعداد زیادی جدول اطلاعاتی از عمق ورود به سر سازندها، ضخامت حفاری شده، ضرایب تصحیح (چینه ای و قائم) ضخامت چینه ای، مختصات چاه ها و … تهیه گردیده است. در این مطالعات، چگونگی انطباق لایه ها (سنگ شناسی و زمانی)، شرایط محیط رسوبی، جغرافیای دیرینه و تغییرات سنگ شناسی سازندهای مورد نظر در منطقه بررسی شده است. اهداف این مطالعه شامل موارد زیر بوده است:۱-مشخص نمودن گسترش و تغییرات رخسارهای رسوبات پالئوسن-الیگوسن.۲- مشخص نمودن لایه های مخزن و چگونگی گسترش آنها.۳- تعیین محدوده هایی که دارای توان هیدروکربنی هستند. ۴- تعیین و یکنواخت کردن سرسازندهای پابده و گورپی برای رفع پاره ای از عملیات حفاری در چاه ها. ۵- تعیین ضخامت پابده، جهرم، آسماری و تهیه نقشه های هم ضخامت برای آنها جهت برنامه ریزی و تعیین محل چاه های جدید که هدف دسترسی به مخازن بنگستان، خامی و دهرم را دارند.