سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی صادقی – دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس
همایون معدل – استادیار گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس
صادق مرادی – دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمصطفی رحیمیان – دانشجوی کارشناسی شیمی، دانشگاه اراک

چکیده:

در این تحقیق اثر حضور پلیاتیلنگلایکول (PEG) با وزن مولکولی ۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۴۰۰۰ بر عبور دهی و انتخاب پذیری گازها در آلیاژ با پلیوینیلکلراید(PVC) مورد بررسی قرار گرفت. تستهای عبوردهی گازهای اکسیژن، نیتروژن و دی- اکسیدکربن در دمایoC ۲۵ و در فشار ۲۰ بار انجام گرفت. نتایج حاصله نشانگر این است که با حضور پلیاتیلنگلایکول در ترکیب با پلیوینیلکلراید عبوردهی گاز ۲CO و انتخابپذیری آن نسبت به گاز نیتروژن افزایش مییابد همچنین آلیاژ PVC شامل ۱۰ درصد وزنی ۴۰۰۰PEG دارای بیشترین عبوردهی گاز ۲ CO و انتخابپذیری آن نسبت به گاز نیتروژن میباشد. نتایج نشان داد که عبوردهی و انتخابپذیری گاز ۲COنسبت به گاز نیتروژن در پلیوینیلکلراید شامل ۳۰ درصد وزنی PEG4000به ترتیب به مقدار (cm3 cm/cm2 s cmHg) 10 به توان -۱۰ ضربدر ۵/۸۲ و ۱۰۸/۸ افزایش یافت.