سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید پیرانی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

توجه به پیشرفتهایی که به تازگی در عرصه فوتوالکترونیک و همچن ین در زم ینه تولید مدارات مجتمع فوتوالکترونیک با مق یاس بالا رخ داده ،طراحان با این مشکل که چگونه می توان سریعا یک مدار م جتمع فوتوالکترونیکی را طراحی کرده و عملکرد آنرا به ازا ی ورود ی ها ی مختلف بررسی کرد ،مواجه شده اند . آنگونه که بنظر می رسد تنها عاملی که می تواند ما را در این راستا یاری دهد، استفاده از شبیه سازها و تجزیه تحلیل های بر پایه محاسبات کامپیوتری است. در این مقاله مدل مداری مناسب ی برا ی دیودهای نوریPIN بهمنی (APDs) براساس مطالعات نرخ ارائه شده وسپس مدل مداریPIN – APDتوسط نرم افزار Pspice شبیه سازی می شود.نتایج بدست آمده از شب یه ساز ی، منطبق بر مشخصات عملکردیIn0/53Ga0/49As-InP PIN-APDاست.