سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین خراسانی زاده – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک
مجید سبزپوشانی –
قنبر علی شیخ زاده –

چکیده:

استفاده از سایبانها یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی در ساختمانها است که در دنیا از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است . سایبانها در دو گروه کلی سایبانهای
ساختمانی و سایبانهای غیر ساختمانی تعریف و دسته بندی می شوند. سهولت نصب، زیبایی و کا رکرد مناسب و همچنین قابلیت تنظیم اکثر انواع سایبانهای غیر ساختمانی ، باعث استفاده گسترده از این
سایبانها شده است . در این مقاله ابتدا انواع سایبانهای غیر ساختمانی معرفی و دسته بندی شده و سپس با توجه به اینکه در ایران از میان انواع سایبانهای غیر ساختمانی، است فاده از سایبان پرده کرکره ای ( Venetian Blinds)، متداول تر است تاثیر این نوع سایبان مورد بررسی قرار گرفته است. سایبان پرد ه کرکره ای دارای انواع مختلف داخلی (Internal)، خارجی (External)، و میانی (Interpane)(نصب بین دو شیشه پنجره ) است. اثر زاویه تیغه ها و رنگ آنها و موقعیت نصب پرده کرکره نسبت به پنجره در ورود انرژی گرمایی خورشید به داخل ساختمان بررسی می شود. در نهایت موقعیت پیشنهادی برای نصب این نوع سایبان به منظور بهینه س ازی مصرف انرژی سالیانه ساختمان ارائه میگردد