سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله ابتدا ماهیت و چگونگی پیدایش و گسترش پدیده دینامیک بلند مدت ∗ و همچنین تفاوت آنرا با پدیده پایداری گذرا در سیستمهای قدرت توضیح داده شده است و سپس عوامل موثر و تعیین کننده در رفتار دینامیکی سیستم برای این پدیده به همراه مدلهای ریاضی آنها بررسی گردیده است . به منظور نشان دادن توانایی کنترل بویلر توربین این قسمت بطور جداگانه شبیه سازی شده و یک تعداد آزمایش بر روی واحدهای مختلف انجام گردید که نتایج آنها آورده شده است . همچنین برای بررسی و مطالعه پدیده دینامیک بلند مدت در سیستمهای قدرت این پدیده در حوزه زمان شبیه سازی شده و رفتار یک سیستم قدرت نمونه را پیامد اختلالات مختلفی بررسی و نتایج آن مقایسه گردیده است .