سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اباذر عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد توبه – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
رسول اصغری ذکریا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
امیر اصلان حسین زاده – محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل(مغان)

چکیده:

آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل واقع در کیلومتر ۱۰ شرق اردبیل (آلاروق) اجرا گردید . این آزمایش بصورت اسپلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و دو فا کتور که فاکتور فرعی رقم در دو سطح آگریا (دیررس) و ساتینا (زودرس) و فا کتور اصلی کود نیترو ژنه در چهار سطح ۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار پیاده شد . جدول تجزیه واریانس نشان داد که کارایی زراعی بدست آمده بر اساس عملکرد غده تر ، تحت تاثیر کود نیترو ژن، رقم و اثر متقابل آن ها در سطح احتمال ۱% معنی دار شد . طبق مقایسات میانگین (به روش دا نکن در سطح احتمال ۵%)، در اثر اصلی رقم بیشترین کارایی زراعی مربوطبه رقم دیررس آگریا بوده که اختلاف معنی داری با ساتینای زودرس داشته است . در سطوح نیترو ژن بیشترین کارایی زراعی مربوط به مصرف ۱۶۰kg N/ha بوده که ضمن داشتن بیشترین مقدار در گروه اول با مصرف ۸۰kgN/ha در یک گروه مشتر ک قرار گرفته است . در صورتیکه نسبت به مصرف ۲۰۰kgN/ha که در گروه دوم قرار دارد اختلاف معنی داری نشان می دهد. در اثر متقابل بیشترین کاراعی زراعی مصرف نیترو ژن مربوط به رقم آگریا با مصرف ۸۰kgN/ha (در گروه یکسان با آگریا * ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بوده و با بقیه اثرات متقابل که در گروه دوم و یکسان کارایی مصرف نیترو ژن قرار داشته اند تفاوت آماری معنی داری داشتند