سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بارمان بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
با توجه به استفاده روزافزون از ستون های سنگی در بهسازی خاک و نظر به اینکه دفع لاستیک های فرسوده یک چالش بزرگ پیش روی کارشناسان محیط زیست و مدیریت پسماند بوده است بازیافت و استفاده از این لاستیک ها جهت کاهش مشکلات زیست محیطی یکی از مسائل می باشد که اخیرا از آن در بهبود رفتار خاک ها مورد توجه محققین بوده است در این مطالعه بررسی تاثیر خرده لاستیک ها در ستون های سنگی می پردازیم که با مقایسه خواص مقاومتی مهم ستون سنگی که سختی k و مقاومت برشی آن است در حالت بدون استفاده از خرده لاستیک و با تاثیر استفاده از خرده لاستیک بر عوامل دخیل بر این مقاومت ها مانند چسبندگی خاک رس و زاویه اصطکاک ستون سنگی می پردازیم که مشاهده می شود نسبت های وزنی مناسب برای رس بین 8% تا 27% با حفظ چسبندگی لازم ، خاصیت تورمی و انقباض آن نیز کاهش می یابد و نیز با اضافه کردن خرده لاستیک ها بر درشت دانه بر اساس درصد وزنی به نشست که با میزان نیروی وارده رابطه مستقیم دارد می توان سختی ستون سنگی را در عین حفظ مقاومت برش کنترل کرد. که این مهم در کاهش انتقال نیروی زلزله از زمین به سازه و همچنین بهبود باربری پی و مقاومت خستگی خاک زیر پی در اثر بارهای ضربه ای بسیار موثر است.