سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن خادمی زارع – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
ناصر ابرقویی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش بارش افکار به شناسایی و رتبه بندی ذینفع های تاثیرگذار و تاثیرپذیر و شرایط محیطی شامل شناسایی عوامل بیرونی و درونی موثر بر بخش کشاورزی پرداخته شد که در این راستا ۱۳ گروه مختلف از ذینفع های درونی و ۳۰ گروه مختلف از ذینفع های بیرونی؛ و تعداد ۹۰ عامل بیرونی در قالب ۵ گروه و ۸۵ عامل درونی در قالب ۷ گروه مختلف شناسایی گردید؛ در ادامه با استفاده از روش دلفی فازی به بررسی و تحلیل عوامل محیطی شناسایی شده در این تحقیق، مبادرت گردید. نتایج تحلیل فازی نشان می دهد که در وضع موجود تاثیر تهدید کننده و مخرب عوامل بیرونی و نقاط ضعف درونی بیشتر از فرصتها و نقاط قوتی است که در بیرون و درون بخش برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. و ضمنا محاسبات انجام شده نشان می دهد که وزن عددی و سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل درونی کمتر و منفی تر از سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل بیرونی است لذا در تدوین استراتژی ها می بایست به نقاط ضعف درون بخشی بیشتر از تهدیدات خارجی توجه کرد. این مهم در نمودار FSWOt نیز می توان مشاهده نمود.