مقاله مطالعه و شبيه سازي اندازه متوسط قطره و توزيع اندازه قطره ايجاد شده در سامانه هاي متلاطم پراکنده مايع-مايع در درصدهاي بالاي فاز پراکنده در حالت پايا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه و شبيه سازي اندازه متوسط قطره و توزيع اندازه قطره ايجاد شده در سامانه هاي متلاطم پراکنده مايع-مايع در درصدهاي بالاي فاز پراکنده در حالت پايا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع اندازه قطره
مقاله به هم پيوستن قطره ها
مقاله شکسته شدن قطره ها
مقاله سامانه پراکنده مايع-مايع
مقاله اختلاط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان ملكي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، اندازه متوسط قطره و توزيع اندازه قطره که مهم ترين عامل ها در سامانه هاي پراکنده مايع-مايع مي باشند در گستره وسيعي از درصد فاز پراکنده براي چهار سامانه متفاوت فاز پراکنده غير ويسکوز (يعني اتيل هگزانوآت، تولوئن، کروزن و فنيتول) در آب مطالعه شده است. فازهاي پراکنده اي که در غلظت هاي ۵ تا ۵۰ درصد حجمي استفاده شده اند، به وسيله همزن توربيني راشتون با سرعت هاي گردشي متغير بين ۳۰۰ تا ۷۰۰ دور بر ثانيه متلاطم شده اند. توزيع اندازه قطره به وسيله يک روش آندوسکوپي اندازه گيري شده است. توزيع هاي اندازه قطره در سامانه هاي به هم خور از تعادل پويايي که بين بهم پيوستن و شکسته شدن قطره ها وجود دارد به دست مي آيد.
از آنجا که رابطه تصحيح شده مرسوم قطر ساتر را به ويژه در نسبت هاي بالاي فاز پراکنده تا حدودي غير دقيق تخمين مي زند و وابستگي خطي قطر ساتر به درصد فاز پراکنده مورد ترديد قرار گرفته است؛ در چهارچوب نظريه کلاسيک هاينز – کولموگروف يک معادله دو پارامتري جديد معرفي شده است که قطر متوسط ساتر را به عدد وبر در درصدهاي بالاي فاز پراکنده به طور بسيار قابل اطمينان تري رابطه مي دهد.
همچنين در اين مطالعه تابع توزيع نرمال خطي در شکل تجمعي آن براي تطبيق با داده هاي تجربي با توافق مطلوبي به کار رفته است. براي تغييرات انحراف استاندارد نسبي با قطر متوسط ساتر و درصد فاز پراکنده نيز رابطه اي به دست آمده است. براي تشريح رياضي توزيع هاي اندازه قطره، با استفاده از روش تقسيم بندي متغيرها، معادله موازنه جمعيتي حل شده است. براي بيان فرکانس شکستن و بهم پيوستن قطره ها از مدل معروف کولالوگلو و تاولاريدس استفاده شده است و پارامترهاي مدل با استفاده از روش مربع کمترين خطاها به دست آمده است.
نتيجه ها نشان داد در صورتي که پارامترهاي مدل براي يک سرعت دوراني به ويژه به دست آمده باشند، شبيه سازي توزيع هاي اندازه قطره با داده اي تجربي داراي توافق خوبي مي باشد، اما از آنجا که پارامترهاي مدل به صورت تابعي از انرژي اعمال شده مي باشد، لذا بايستي اين مدل ها بهبود يابند.