مقاله مطالعه و مقايسه ماكزيمم فشار اعمالي در مفصل غضروفي راديواسكافوئيد با توجه به دو روش المان محدود (FEM) و مدل صلب – فنريت (RBSM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه و مقايسه ماكزيمم فشار اعمالي در مفصل غضروفي راديواسكافوئيد با توجه به دو روش المان محدود (FEM) و مدل صلب – فنريت (RBSM)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار تماسي
مقاله مفصل راديواسكافوئيد
مقاله مدل صلب فنريت
مقاله مدل مفصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرديان آرين
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه سينتيك مچ نقش به خصوصي در گسترش آسيب شناسي دارد و محققين در جستجوي يافتن درمان هاي جديد، كاهش درد و برگرداندن عملكرد مناسب مچ مي باشند.
هدف: هدف از اين مقاله، بررسي و مقايسه ماكزيمم فشار اعمالي در طول سطوح تماسي مفصل غضروفي راديواسكافوئيد توسط دو روش المان محدود و مدل صلب – فنريت محاسباتي مي باشد.
مواد و روش ها: در مدل صلب – فنريت محاسباتي، ساختار مچ از اجسام صلب كه نقش استخوان، فنرهاي كششي و فشاري كه به ترتيب نقش ليگامان ها و غضروف ها را بازي مي كنند، تشكيل شده است و داراي يك سري روابط رياضياتي است كه تنش و كرنش ايجاد شده نسبت به بار اعمالي را در ناحيه مفصل راديواسكافوئيد محاسبه مي كند.
يافته ها: نتايجي كه از اين دو روش به دست مي آيد حاكي از آن است كه ماكزيمم فشار اعمالي در سطح تماسي مورد نظر تقريبا يكسان مي باشد. اما روش صلب – فنريت نسبت به روش المان محدود داراي روابط ساده تر و موثرتر در پيش بيني توزيع فشار تماسي در طي بارگذاري هاي متقارن و نامتقارن مي باشد. خصوصا بازده محاسباتي روش صلب – فنريت براي بررسي توزيع فشار مفاصل در كاربردهاي ارتوپديك قابل توجه مي باشد.