سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مکانیک
محمدرضا پارسامقام – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – ساخت و تولید

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است که با مرور ی مختصر بر الگوریتم های عددی بکاررفته در شبیه سازی فرآیند ورق کـاری بتوانیم در راستا ی فهم درست در مسیر انتخاب نرم افزار برا ی شبیه ساز ی فرآیند مورد نظر ،گام صحیحی برداشته باشیم . در ادامه ، فرآیند کشش عمیق با استفاده از یک شبیه ساز با الگوریتم معکوس، بـا بکـ ارگیری تکنیـک مرحلـه ای بـرا ی ردیابی چگونگی تغییرات در گامها ی متوالی و شبیه سازِ دیگر ی با الگوریتم عدد ی صریح بـرا ی مقایـسه محـدودیت هـا و قابلیتها هر دو مدل عددی در شبیه سازی فرآیند مطلوب مورد مطالعه قرار گرفته است .