مقاله مطالعه پارامترهاي اسپرم شناختي و بيوشيميايي سمن مولدين ماهي کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در زمان هاي مهاجرت توليدمثلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارامترهاي اسپرم شناختي و بيوشيميايي سمن مولدين ماهي کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در زمان هاي مهاجرت توليدمثلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلمه
مقاله زمان مهاجرت
مقاله پارامترهاي اسپرم شناختي
مقاله پارامترهاي بيوشيميايي
مقاله سمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پور امين
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: شربتي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر زمان مهاجرت توليد مثلي مولدين ماهي کلمه به مصب گرگانرود روي برخي پارامترهاي اسپرم شناختي (طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم تحرک، تراکم اسپرم و حجم اسپرم) و بيوشيميايي (يون هاي سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، pH، پروتئين کل، گلوکز و کلسترول سمن) بررسي شد. بدين منظور زمان مهاجرت توليد مثلي مولدين به سه دوره زماني تقسيم و در هر دوره زماني از ۱۰ ماهي نر هم اندازه نمونه برداري شد. نتايج تحقيق نشان داد که طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم و يون پتاسيم اختلاف معني داري در زمان هاي مهاجرت توليد مثلي داشت. همچنين، تراکم اسپرم، يون کلسيم، منيزيم و pH در زمان هاي مختلف مهاجرت توليد مثلي مولدين ماهي کلمه نيز داراي اختلاف معني داري بود. اما اسپرماتوکريت، حجم اسپرم دهي، سديم، گلوکز، پروتئين کل و کلسترول در زمان هاي مختلف مهاجرت توليد مثلي مولدين ماهي کلمه اختلاف معني داري نداشت. در مجموع مي توان گفت نمونه هاي ماهي کلمه در اسفند ماه به لحاظ خصوصيات اسپرم شناختي و بيوشيميايي نسبت به ماههاي بهمن و فروردين مناسب تر هستند.