مقاله مطالعه پارامترهاي خون شناسي ماهي شيربت (Barbus grypus) پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارامترهاي خون شناسي ماهي شيربت (Barbus grypus) پرورشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله ماهي شيربت
مقاله پارامترهاي خون شناسي
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك مهر صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواري زاده مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرورش ماهي در تراكم بالا و با حداقل تلفات نيازمند آگاهي از سلامت آن مي باشد. پارامتر هاي خون شاخص نسبتا مفيدي براي ارزيابي نارسايي هاي فيزيولوژيكي در پرورش متراكم ماهي مي باشد و مي تواند اطلاعات مهمي براي تشخيص و پيشگيري از بيماري ها را در اختيار قرار دهد. در اين مطالعه تعداد ۶۰ قطعه ماهي شيربت پرورشي بالغ از استخرهاي پرورش ماهي شيربت در استان خوزستان صيد و پس از خون گيري از طريق وريد ساقه دمي (Caudal vein) و تعيين جنسيت مقادير برخي پارامترهاي خون شناسي از جمله شمارش كلي و تفريقي گلبول هاي سفيد، شمارش كلي گلبول هاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و انديس هاي گلبوليMCV) ، MCH،(MCHC  به صورت دستي با روش هاي متداول آزمايشگاهي مورد اندازه گيري قرار گرفت و ميانگين و خطاي استاندارد ميانگين هر يك از پارامترهاي مذكور بر اساس جنس و بدون در نظر گرفتن جنس تعيين گرديد. براي مقايسه مقادير پارامترها در دو جنس نر و ماده از آزمون t-student استفاده شد و ضرايب همبستگي بين پارامترها با استفاده از آزمون فيشر تعيين گرديد. در اين مطالعه و بدون در نظر گرفتن جنس ميانگين پارامترهاي خون شناسي ماهي شيربت پرورشي به شرح زير تعيين گرديد: شمارش كلي گلبول هاي سفيد (WBC) برابر (۱۲٫۵±۰٫۵۷)×۱۰۳ سلول در ميكروليتر(mL) ، )گلبول هاي قرمز (RBC برابر (۱٫۴۱±۰٫۰۳۵)×۱۰۶ سلول در ميكروليتر ml)، هموگلوبين (Hb برابر ۰٫۱±۶٫۵ گرم درصد g/dl)، هماتوكريت (PCV) برابر۰٫۷ ±۳۶٫۹ درصد (درصد)،MCV  برابر۴٫۸۷ ±۲۶۱ فمتوليتر ((f1،MCH  برابر۰٫۸۸ ±۴۵٫۷ پيكوگرم (Pg) و MCHC برابر ۰٫۲۷±۱۷٫۶ گرم درصد و در شمارش تفريقي گلبول هاي سفيد درصد نوتروفيل ها، لنفوسيت ها، مونوسيت ها و ائوزينوفيل ها به ترتيب، ۰٫۵۲±۴۰، ۰٫۵۹±۵۶٫۲، ۰٫۲۲±۲٫۸ و ۰٫۱۵±۱٫۱ درصد بدست آمد. نتايج آناليز آماري اختلاف معني داري را بين جنس نر و ماده نشان نداد (p>0.05). نتايج اين مطالعه مي تواند براي ارزيابي وضعيت سلامتي اين ماهي در ايستگاه هاي پرورشي به كار گرفته شود.